Author Archives: admin

ช่าวประชาสัมพันธ์!!!!!!!กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2559/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ………….กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้มีรายได้เสริมด้วยการทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน การประชุมเพื่อเตรียมข่อมูลและสถานที่ตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมาตรี(6/02/2560) การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและสถานที่ตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี(7/02/2560) พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(9/02/2560) โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนณจังหวัดหนองคาย(29/01/2560) การประชุมก.ช.ก.จ.เพื่ออนุมัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช,ด้านประมง)(31/01/2560) กิจกรรม”เศรษฐกิจพอเพียงลี้ยงแพะเลี้ยงโพันธ์ดีมีอาชีพเสริมเพิ่มพูลรายได้(31/01/2560 การประชุมเรื่องระบบทางไกลเพื่อรับฟังแผนการขับเคลื่อนโครงการทฤษฎีใหม่(3/02/2560) การประชุมโครงสร้างบริการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(3/02/2560) การประชุม ณ เกษตรกรแปลงใหญ่ อ.สระใคร จ.หนองคาย(3/02/2560)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

หินโงมโมเดล

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

จน.คป หนองคาย เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้จัดการพื้นที่เกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกาตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

โครงการชลประทานหนองคาย ออกหน่วยบริการประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และโครงการเกษตรกรเคลื่อนที่

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(นายประสงค์ คงเคารพธรรม) เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหนองคอนห้วยลาด ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2(นายวิกรานต์ ชนะสุข) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment