Category Archives: ข่าวสารชลประทาน

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(นายประสงค์ คงเคารพธรรม) เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหนองคอนห้วยลาด ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2(นายวิกรานต์ ชนะสุข) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รับฟังบรรยายสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน(วิจิตร ลิมปกรณ์กุล) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับฟังบรรยายสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และ เดินทางไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเกษตรกร ผู้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ประกอบการผลิตสารคดีเศรษฐกิจพอเพียง รายการ “อุ่นฟ้า ไอดิน” โดยมอบหมายให้ วศ.คป.หนองคาย และ สบ1.คป.หนองคาย ให้การต้อนรับ

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงด้วยเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟา

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชาติ นพวรรณ) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงด้วยเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟา สถานีสูบน้ำบ้านหินโงม เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นการช่วยเหลือภัยแล้งให้แหล่งน้ำที่ขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ราษฎรใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป โดยมอบหมายให้ จน.คป.หนองคาย และ คุณทวี ชุชายสงค์ ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment

พิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพระราชทานจังหวัดหนองคาย

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชาติ นพวรรณ) เดินทางไปทำพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพระราชทานจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และทำพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อไปแจกจ่ายยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมอบหมายให้ จน.คป.หนองคาย , ชก.คป.หนองคาย และ บท.คป.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ร่วมจัดรายการวิทยุ “เพื่อชีวิตเกษตร”

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย(นายวิชัย จาตุรงค์กร) ร่วมจัดรายการวิทยุ “เพื่อชีวิตเกษตร” ในเนื้อหาความเป็นมาของกรมชลประทานและปาชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113ปี วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ภาระกิจของโครงการชลประทานหนองคาย, การรองรับปัญหาภัยแล้งและอื่นๆ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย

Posted in ข่าวสารชลประทาน | Leave a comment