ช่าวประชาสัมพันธ์!!!!!!!กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2559/60 ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ………….กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้มีรายได้เสริมด้วยการทำงานซ่อมแซม ขุดลอกคูคลองส่งน้ำ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน

การประชุมเพื่อเตรียมข่อมูลและสถานที่ตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมาตรี(6/02/2560)
การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและสถานที่ตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี(7/02/2560)

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(9/02/2560)

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนณจังหวัดหนองคาย(29/01/2560)

การประชุมก.ช.ก.จ.เพื่ออนุมัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ด้านพืช,ด้านประมง)(31/01/2560)

กิจกรรม”เศรษฐกิจพอเพียงลี้ยงแพะเลี้ยงโพันธ์ดีมีอาชีพเสริมเพิ่มพูลรายได้(31/01/2560

การประชุมเรื่องระบบทางไกลเพื่อรับฟังแผนการขับเคลื่อนโครงการทฤษฎีใหม่(3/02/2560)

การประชุมโครงสร้างบริการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(3/02/2560)

การประชุม ณ เกษตรกรแปลงใหญ่ อ.สระใคร จ.หนองคาย(3/02/2560)

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>