ประวัติความเป็นมา

DSC01473

โครงการชลประทานหนองคาย
ความเป็นมาจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชุมชนต่างๆซึ่งอาศัยน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต จึงก่อสร้างบ้านเรือน และทำการเกษตรเรียงรายหนาแน่น ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ในฤดูน้ำหลากบางปีระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปกติไหล่เอ่อ เข้าท่วม ได้รับความเสียหายอยู่เสมอ

- ปี พ.ศ.2483 กรมชลประทานได้เข้ามาดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวางโครงการป้องกันอุทกภัยแล้ว ดำเนินการก่อสร้าง พนังกั้นน้ำโขง จากบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ ถึง บ้านฝายแตก อำเภอเมือง ระยะทางยาว 61 กิโลเมตร เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2498 และในปี พ.ศ. 2499 ตั้งชื่อเป็น โครงการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำโขง

- ในปี พ.ศ.2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการชลประทานลุ่มน้ำโขง ตามการเปลี่ยนแปลงของการบริหารระบบราชการ

- ในปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนเป็น โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทาน ที่ 4 ตามการจัดระบบการแบ่งงานใหม่ของกรมชลประทาน

- ต่อมาปี พ.ศ.2521 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมชลประทาน จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการชลประทานหนองคาย สำนักชลประทานที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

โครงการชลประทานหนองคาย เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย การบริหารจัดการภายในโครงการชลประทาน ดำเนินการ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๔๙ / ๒๕๕๕ เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักชลประทานที่ ๑–๑๗ (เป็นการภายใน) ดังนี้

โครงการชลประทาน (จังหวัด) มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการแหล่งน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำ และบำรุงรักษาและระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทาน โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย และ 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชีการเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออก แบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่างๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอกจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่งคง วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ มีหน้าที่และรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสม วางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและขยายพื้นที่โครงการเดิม รวมถึงการวางแผนควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งให้คำแนะนำการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

DSC01478

แต่ในปัจจุบัน มีการประกาศพระราชบัญญัติจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 เป็นจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย โดยแบ่งออกจากจังหวัดหนองคายไปเป็นจังหวัดบึงกาฬ 8 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอบึงกาฬ 2.อำเภอพรเจริญ 3.อำเภอโซ่พิสัย 4.อำเภอเซกา 5.อำเภอปากคาด 6.อำเภอบึงโขงหลง 7.อำเภอศรีวิไล 8.อำเภบุ้งคล้า ส่วนที่เหลือเป็นจังหวัดหนองคายที่โครงการชลประทานหนองคายรับผิดชอบ 9 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอเมือง 2.อำเภอโพนพิสัย 3.อำเภอสระไคร่ 4.อำเภอท่าบ่อ 5.อำเภอศรีเชียงใหม่ 6.อำเภอสังคม 7.อำเภอเฝ้าไร่ 8.อำเภอรัตนวาปี 9.อำเภอโพธิ์ตาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>