งานบริหารทั่วไป

administrator

งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

เจ้าหน้าที่งานธุรการและการเจ้าหน้าที่
ธุรการ

 

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
การเงิน

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
พัสดุ

 

เจ้าหน้าที่งานรักษาบริเวณและโยธา
งานรักษาบริเวณและโยธา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>