จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

รายงานสถานการณ์น้ำ ชป.หนองคาย วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 1. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณน้ำ 16.489 ล้าน ลบ.ม. (68.6%) 2. ปริมาณน้ำฝนถานีวังฮู 4.50 ม. สะสม 830.700 มม.น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (1,405.8 มม.) 575.1 มม. ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ่างฯบังพวน 38.8 มม. 3. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2560 ในเขตชลประทาน 18,062 ไร่ เพาะปลูกแล้ว 18,427 ไร่ คิดเป็น 102.02 % (เก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง 59/60 เสร็จ 100%) 4.ปตร ทั้งหมด 7 แห่ง ปิดบาน 1 แห่ง เปิดบาน 6 แห่ง และปตร ห้วยหลวง เปิดบาน 3 บาน 5. ระดับน้ำโขง สถานี KH1 เวลา 7.00 น 9.35 ม. 162.35 ม. รทก ลดลง 0.46 ม. ต่ำกว่าระดับตลิง 2.98 ม. (ระดับ ตลิ่ง 12.33 ม.) เปรียบเทียบปี 2560 สูงกว่าปี 2559 ที่ 2.41 ม.

 

สถานการณ์น้ำปัจุจุบันโครงการชลประทานหนองคาย

 

รายงานสถานการณ์น้ำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560