35 คลังความรู้
กองการเงินและบัญช
สำนักกฎหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สำนักชลประทานที่ 1
สำนักชลประทานที่ 2
สำนักชลประทานที่ 3
สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 5
สำนักชลประทานที่ 6
สำนักชลประทานที่ 7
สำนักชลประทานที่ 8
สำนักชลประทานที่ 9
สำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 11
สำนักชลประทานที่ 12
สำนักชลประทานที่ 13
สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 15
สำนักชลประทานที่ 16
สำนักชลประทานที่ 17
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
คลังความรู้ในเขตสำนักชลประทานที่ ๕
สำนักชลประทานที่๕
โครงการชลประทานอุดรธาน
โครงการชลประทานเลย
โครงการชลประทานสกลนคร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
โครงการชลประทานหนองบัวลำภ
ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
โครงการส่งน้ำบำรุงรักษากุมภาวาปี
โครงการชลประทานบึงกาฬ
คลังความรู้กรมชลประทาน

กิจกรรมคิลนิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดหนองคาย

 

คู่มือการปฏิบัตงาน

ื์ NO - 001 - คู่มือช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติด้านเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2551

NO - 002 -คู่มือ การปฏิบัติงาน กองแผนงาน พ.ศ.2551

NO - 003 - คู่มือ การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ชลประทาน

NO - 004 - คู่มือ การจัดทำแผนจัดการความรู้

NO - 005 - คู่มือ การปฏิบัติงานส่งน้ำ กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน (สิงหาคม 2531)

NO - 006 - คำแนะนำใน การปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 

มุนหนังสือ ผู้รวบรวม ฝวศ.คป.หนองคาย

ประวัติโครงการชลประทานหนองคาย

1. ทางพ้นทุกข์

2. มรีเวช เพื่อชีวิตง่ายๆ สบายๆ

3. เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลง

4. ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม หลวงปู้มั่น ภริทัตโต

5. ชุดธรรมะมนุษย์เตรียมพร้อม

6. คนนอกโลก

7. มหานครที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

8. ลิงลมชมนรก

9. คนไข้ของใคร

10. เป้นห่วงเป็นใย

11. คุณบาตรคุณข้าว

 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ASEAN

กรมอาเซี่ยน ASEAN

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง KM การจำแนกองค์ความรู้ แผนการจัดการองค์ความรู้ แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

เมื่อ วันที่ ๑ และ ๒ ก.ย. ๒๕๕๕ โครงการชลประทานหนองคาย ได้จัดการสัมนาภายในโครงการ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของโครงการ โดย มีวิทยากร ภายนอก ผอ.คป.หนองคาย และฝสบ.คป.๑ และแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คงดำเนินการเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. รู้จักตนเอง

13. ฉันพออิ่ม

14. ปรับทุกข์

15. ค้นหาของดี

16. ธรรมะขอบคุณ

17.พลุส่องสว่าง

18. เต่าเฝ้าก่อบัว

19. ไหลตามธรรม 19

20.นาฬิกาชีวิต 19

21.สัจจะธรรมของใคร 19

22. ใต้เงากิเลส 19

23. รจนาณุกรมส่วนตัวมนุษย์ (๑) 19

23. รจนาณุกรมส่วนตัวมนุษย์( ๒ ) 19