“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeฝ่ายวิศวกรรม
 

ฝ่ายวิศวกรรม

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำรวจออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น  รวมทั้งวางแผนดำเนินการจัดตั้งงบประมาณควบคุม

บุคลากรฝ่ายวิศวกรรม

986743 612999648754956 890961658 n

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายวินัย
   สัมพันธรัตน์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

 

13049

นายภานุวัฒน์    ยอดขาว 
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

                           

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          1.งานแผนงานและงบประมาณ
          2.
งานประสานงานลุ่มแม่น้ำขนาดเล็ก
          3.
งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น
          4.
งานติดตามประเมินผลรายงาน