“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี ได้หมอบหมายให้นายชาตรี ประมาณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ ๓ โครงการชลประทานปัตตานี ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ การทำนาข้าวพระราชทาน  โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านท่าด่าน ตำบลตอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

102785
102786
257019
257021
257022
257023
257024
257025
257026
257027
01/10 
start stop bwd fwd