“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

ผู้ตรวจลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจการที่ ๘

          เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี หมอบหมายให้นายมิตร บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมต้อนรับพลเอกอาทร โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและ พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานกลั่นกรองแผนงานโครงการ พร้อมนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมติดตามการดำเนินงานการขุดลอกห้วยวังไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

95322
95323
95324
95325
1/4 
start stop bwd fwd