“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Home

Articles

 

 

ติดตามสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ในฐานะประธานกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ และข้าราชการของหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ รวม 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส โครงการจัดแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคภาคเกษตร บรรเทาภัยแล้งและน้ำ กิจกรรมก่อสร้างคันกั้นน้ำรังมดแดง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

S__4849698
S__4849699
S__4849700
S__4849701
S__4849702
S__4849703
S__4849704
S__4849705
S__4849706
S__4849707
S__4849708
S__4849709
S__4849710
S__4849711
S__4849712
S__4849713
S__4849714
S__4849715
S__4849716
S__4849717
S__4849718
S__4849719
01/22 
start stop bwd fwd