“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

งานบริหารทั่วไป

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และงานพัสดุโครงการ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและรักษาบริเวณในโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

1927121 612999672088287 652737803 n 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุนีย์
   อาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 1797282 612999675421620 72726210 n

หน่วยการเงินและบัญชี
 
นางประภา    ชัยเพชร
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

  1922862 612999678754953 773117629 n

                                                              นางเครือวัลย์    ชัยชูชาติ
                                                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน