“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeเกี่ยวกับเราความเป็นมาของโครงการ
 

logo rid thai C

การชลประทานในจังหวัดปัตตานี

การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดปัตตานี มีแม่น้ำสำคัญ ๒ สาย คือ

                        ๑. แม่น้ำปัตตานี  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดน  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ไหลไปทางทิศเหนือผ่านจังหวัดยะลา  และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รวมความยาวประมาณ ๒๑๐ กม. มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ ตร.กม. ปัจจุบันมีการพัฒนา        ลุ่มน้ำแล้ว โดยตอนล่างเป็นเขื่อนทดน้ำปัตตานี ที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๒๔๑,๘๕๐ ไร่ และตอนบนเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำบางลาง  ความจุ ๑,๔๐๐ ล้าน ลบ.ม. ที่อำเภอบันนังสะตา จังหวัดยะลา  อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ๒๐๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

                        ๒. แม่น้ำสายบุรี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  ไหลไปทางทิศเหนือผ่าน  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา  และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ความยาวประมาณ ๑๘๖ กม. มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น ๔,๖๐๐ ตร.กม.  ได้มีแผนงานการพัฒนาเฉพาะลุ่มน้ำตอนล่าง  โดยการก่อสร้างเป็นเขื่อนทดน้ำสายบุรีที่ตำบล             อาซอง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก  ประมาณ ๗๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชะลอไว้ก่อน  เพื่อศึกษาทบทวนถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ อีกครั้ง               

                        ผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดปัตตานี

            เนื่องจากพื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดปัตตานี  ในอดีตมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เสียหายในฤดูฝนและในฤดูแล้ง  ไม่มีน้ำจะทำการเกษตร  กรมชลประทานจึงได้เริ่มเข้ามาพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีตอนล่างเป็นอันดับแรก มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ โดยการขุดคลองระบายน้ำเพื่อลดความเสียหายในฤดูฝน และต่อมาจึงได้วางแผนพัฒนาตลอดลุ่มน้ำ โดยก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำบางลางที่ตอนบนและก่อสร้างเขื่อนทดน้ำปัตตานีที่ตอนล่าง  นอกจากนี้ทางกรมชลประทานยังได้ส่งเครื่องสูบน้ำ  เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้งเป็นประจำปี ปีละประมาณ ๔๐-๕๐ เครื่อง