“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeเกี่ยวกับเราหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์  งานธุรการและบัญชี  การเงิน ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทาน ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบประสานงานกับจังหวัดและส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัย  รวมทั้งแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษา  และระบายน้ำ  จัดทำสถิติข้อมูล  เกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝน  และปริมาณน้ำที่ส่ง  เข้าสู่พื้นที่การเพาะปลูก  วางแผนเผยแพร่และส่งเสริมงานด้านเกษตรชลประทานร่วมกับฝ่ายปกครองในการพิจารณาความเหมาะสม