“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeเกี่ยวกับเราทำเนียบผู้อำนวยการโครงการ

 

ทำเนียบผู้บริหารโครงการชลประทานปัตตานี

                                                                                                                                                                                                 

ที่

ชื่อ-สกุล

        ปีพุทธศักราช

นายวิลาศ   พรหมโชติชัย

.. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘

นายสุริยา   โกไศยกานนท์

.. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓

นายกำธร  ตันเจริญ

.. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

นายมณี  วงค์กรุด

.. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๕

นายกำธร  ตันเจริญ

.. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๖

นายสมนึก  พร้อมมูล

.. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙

 

นายวิเศษณ์  จารุปรัชญ์

.. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓

นายสาธุ  นาคะวิสุทธ์

.. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒

นายแวมามุ  แวหะมะ

.. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

๑๐

นายพรเทพ  บุณยะผลึก

.. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

๑๑

นายชินวัฒน์  พรหมมาณพ

 พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน