“  WATER  FOR  ALL ”
 
Work Smart   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   นำประโยชน์สู่ประชาชน
 
       วิสัยทัศน์ชลประทาน

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อย่างบููรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

Homeฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

 

 

               ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่อยู่ในเขตอำเภอที่รับผิดชอบรวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประสานงานกับอำเภอเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
          ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้  ใช้น้ำ  ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการ ใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีและให้คำแนะนำในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบการส่งน้ำ  โดยแบ่งออกเป็น ๓  ฝ่าย ดังนี้

          ๑. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอเมือง  อำเภอหนองจิก  อำเภอโคกโพธิ์  และอำเภอแม่ลาน
          ๒. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอยะรัง  อำเภอยะหริ่ง  อำเภอปะนาเระ  และอำเภอมายอ
          ๓. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอ สายบุรี อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอไม้แก่น

บุคลากรฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

 1781639 612999665421621 106569835 n

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่
นายอาทิตย์    พรหมโชติ 
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

 1797023 612999655421622 615109403 n

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่
นายมนัส 
   แก้วสีอ่อน 
นายช่างชลประทานชำนาญงาน

 1624662 612999652088289 195962422 n

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 
นายชาตรี    ประมาณ 
นายช่างชลประทานชำนาญงาน