Google    
 
  Google RID Pathum

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ/คำสั่ง

RID E-Service

หน่วยงานภายในจังหวัด
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

(เริ่มนับเมื่อ 6 มิ.ย. 2556)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก > ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

            ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ
ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

 

| หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | อาคารชลประทาน | กลุ่มผู้ใช้น้ำ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อโครงการ |

..:: โครงการชลประทานปทุมธานี สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ::..
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-7721 โทรสาร.0-2523-9126 E-mail: rid_pathumthani@hotmail.com
Copyright © 2014 Pathumthani Provincial Irrigation Office :: ออกแบบและพัฒนาโดย Kuttiya Thiangjit