Untitled Document
"น้ำสมบูรณ์... สนับสนุนการผลิต... เสริมสร้างคุณภาพชีวิต... เศรษฐกิจมั่นคง..."      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...

ข่าวกิจกรรม

     

  

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:rid.phetchabun@gmail.com
จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา