Untitled Document
"น้ำสมบูรณ์... สนับสนุนการผลิต... เสริมสร้างคุณภาพชีวิต... เศรษฐกิจมั่นคง..."      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการวิชาการและเสวนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์

     นายสุวัฒน์ บุศย์เมือง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้จัดประชุมสัมมนาและเสวนา “โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์.”วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐นได้เชิญวิทยากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างสูง ภาคเช้ามีการทำพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษโดย นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์” ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการน้ำ” ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ นักวิชาการอิสระ บรรยายเรื่อง”สถานการณ์น้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์” ภาคบ่ายมีการจัดเสวนาโดยมีนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อภิปรายนำสู่เวทีเสวนาเรื่อง “การผลักดันแผนการบริหารจัดการน้ำสู่การปฏิบัติ” และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ลิ้มสุข รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ สรุปการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

       
       
       
       
  

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:rid.phetchabun@gmail.com
จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา