วิสัยทัศน์:"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"      ...สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน...


 
User
Password
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
จริยธรรมข้าราชการ กรมชลประทาน
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี59
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เมย58
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานปี60-64
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ประวัติโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
Download
Webboard
คลังความรู้
อาคารชลประทานที่สำคัญ
คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับการอนุญาตของกรมชลประทาน
แผนผังเว็บไซต์

งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ระบบติดตามงาน ของกรมชลประทาน
ระบบติดตามงาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมชลประทาน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ
เว็บสถานการณ์น้ำ
โทรมาตรจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานการณ์น้ำรายชั่วโมง ลุ่มน้ำป่าสัก
สารสนเทศภายใน
คำสั่งกรมฯ
คำสั่งกระทรวง
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุวิทยา
คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้อนหลัง

GoogleUntitled Document


ติดต่อสอบถามข้อมูลระดับน้ำโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
นายจเร มั่นทรัพย์
ช่างฝีมือสนาม ช3 085-0528667
2
อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียบลับ
นายมณเฑียร นุ่มตูม
ช่างฝีมือสนาม ช1 081-0387635
3
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
4
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
นายพร้อม จันทร์จวง
พนักงานชลประทาน บ2 089-4376724
5
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
นายบุญเลิศ ฤกษ์อรุณ
ช่างฝีมือสนาม ช1 086-2107711
6
อ่างเก็บน้ำห้วยนา
นายธวัชชัย โรยพริกไทย
นายช่างชลประทาน 082-5012608
7
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ
นายวันชัย ศรีละโพธิ์
พนักงานเครื่องจักรกล 092-1897923
8
อ่างเก็บน้ำคลองลำกง
นายจักริน มาลย์ทอง
นายช่างชลประทาน 099-8904078
9
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่
นายโรม จันทร์อ้น
พนักงานเครื่องจักรกล 086-9380192
10
อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
นายสุวิทย์ สงวนพันธ์
นายช่างชลประทาน 095-0565536
11
ฝายศรีจันทร์
นายไฝดี เทียมเพ็ง
ช่างฝีมือสนาม ช1 095-4631214
12 ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
นายสมบูรณ์ หล้าน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส2 082-9080664

 


[ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...]
ประกาศ การเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ (31ก.ค.60)
แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt Ransomware (7มิ.ย.60)
แผนการบริหารจัดการน้ำ ช่วง 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560(5มิ.ย.60)


[ข่าวกิจกรรมอื่นๆ...]
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561(22มี.ค.61)
เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 5/2561 (15มี.ค.61)
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ(15มี.ค.61)
เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลฯ(15มี.ค.61)
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561(15มี.ค.61)


[บทความอื่นๆ...]
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 ชป.เพชรบูรณ์ (6มี.ค.61)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ชป.เพชรบูรณ์ (7ก.พ.61)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 ชป.เพชรบูรณ์ (11ม.ค.61)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 ชป.เพชรบูรณ์ (13ธ.ค.60)
รายงานสถานะงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 ชป.เพชรบูรณ์ (7พ.ย.60)


     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  :::: [ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ...]
ประกวดราคาซื้อยางมะตอยชนิด AC(1ก.พ.61)
ประกวดราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 60(18ส.ค.60)
สอบราคาซื้อดินลูกลัง 2,414 ลบ.ม.(17ส.ค.60)
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ รวม7รายการ(10ส.ค.60)
ประกวดราคาจ้าง งานขุดลอกคลอง ต.บ้านโคก(8ส.ค.60)


     [หนังสือเวียน...]
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำฯ(จน.คป.,สบ.1-3คป.)(23มี.ค.61)
ขอให้เร่งบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ(หัวหน้าฝ่าย/งาน)(23มี.ค.61)
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ฯ(หัวหน้าฝ่าย/งาน)(23มี.ค.61)
การส่งรายงานความต้องการพัสดุให้กองพัสดุดำเนินการจัดหา ข้อ 4.4(2)(หัวหน้ฝ่าย/งาน/หน่วย)(23มี.ค.61)
วารสารข่าวประชามสัมพันธ์ สชป.14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2561(ให้ทราบทั่วกัน)(23มี.ค.61)

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ยจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Untitled Document วันที่เริ่มนับ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554


โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ สำนักชลประทานที่10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 หมู่ 3 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร 0-5691-1156 โทรสาร 0-5691-1157 email:rid.phetchabun@gmail.com
จัดทำโดยฝ่ายจัดสรรน้ำ  ประสานงานโดย นายสมหวัง สีดา