โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จ.เพชรบุรี

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
 
โครงการชลประทานขนาดกลาง
 
           
เขื่อนแก่งกระจาน  
อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์
 
อ่างเก็บน้ำห้วยผาก
 
           
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด  
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
 
อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
 
           
อ่างเก็บน้ำพุหวาย  
อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ
 
อ่างเก็บน้ำหุบกระพง
 
           
อ่างเก็บน้ำวังยาว
 
อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา
 
อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม
 
           
อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย
 
อ่างเก็บน้ำห้วยพุน้อย