โครงการชลประทานขนาดเล็กพระราชดำริ

      รายชื่ออ่าง

อ่างเก็บน้ำห้วยยายไพร

อ่างเก็บน้ำบ้านพุสวรรค

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด

อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโรง

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองยาว 

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไทร

อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย

อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง

อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ิง

อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้าง

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อน
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได
อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม
อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด
ฝายทดน้ำอ่างหิน
ฝายทดน้ำดอนขุนห้วย
ฝายทดน้ำห้วยทราย
ฝายทดน้ำห้วยยาง
ฝายทดน้ำห้วยป่าแดง