ภารกิจพิเศษ
     
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำิริ
     
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตวใหญ่  หุบกระพง  ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
     
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำร
     
โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง
     
การบริหารจัดการน้ำให้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
     
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหม่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     
โครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ
     
โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
     
โครงการสถานีเพาะเลี้ยงม้าแห่งใหม่ของสภากาชาดไทย