นายวัฒนโรจน์ ปรางรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิศวรรม


นางสาวมตินันท์ จงไกรจักร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

 

 

หน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุม งบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ
1.งานแผนงานและงบประมาณ
2.งานสำรวจและออกแบบ เบื้องต้น
3.งานติดตามประเมินผลและรายงาน
4.งานสารสนเทศและประสานงานชลประทานแบบบูรณาการกลับสู่หน้าหลัก