นายกรณรมย์ วรรณกุล
ผอ.คป.เพชรบุรี

 

วิสัยทัศน์ 

" ชลประทาน มุ่งมั่นพัฒนา แก้ไขปัญหาและจัดการน้ำ"

ยุทธศาสตร์ 

>> เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทานเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนการตลาดทางการเกษตร
>> เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพการทำงานในยุคของการแข่งขัน
>> เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
>> ดำเนินการป้องกันแก้ไขและบรรเทาภัยจากน้ำ
>> ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผล
>> และบุคลากรเพื่อให้กรมชลประทานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
>> พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
>> พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์งานชลประทาน
>> พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำกลับสู่หน้าหลัก