นางขวัญฤทัย เจริญศรี
หัวหน้างานพัสดุ

 

หน้าที่ของงานพัสดุ

1. การจัดหา

หลังจากที่หน่วยพัสดุได้ทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว งานพัสดุรีบดำเนินการให้เป็นไปตาม

แผน  และตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535   และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 5 ในส่วนที่ 2 (การซื้อการจ้าง) ส่วนที่ 3 (การจ้างที่ปรึกษา) หรือส่วนที่ 4 (การจ้างออกแบบและควบคุมงาน) แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

การจัดหาพัสดุของงานพัสดุ   ได้แก่    การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีตกลงราคา    สอบราคา     ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รวมทั้งการจ้างเหมา

2. ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

2.1 การยืม 

งานพัสดุได้ให้บริการยืมพัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ยืมต้องกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุยื่นที่งานพัสดุ

2.2 การควบคุม

2.2.1 การเก็บรักษาพัสดุ

เมื่องานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเรียบร้อยแล้ว งานพัสดุจะทำการลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณีโดยแยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามที่ กวพ. กำหนด โดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

2.2.2 การเบิก-จ่ายพัสดุ

งานพัสดุให้บริการเบิกจ่ายพัสดุให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยผู้เบิกต้องกรอกรายละเอียดการเบิกในใบเบิกวัสดุ ยื่นที่งานพัสดุ เพื่อดำเนินการจ่ายพัสดุตามใบเบิก

2.2.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี เริ่มทำการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม และจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันทำการ  ในการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) โดยตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชี/ทะเบียน ตรวจสอบพัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่ควรใช้ในราชการต่อไป

2.2.4 จำหน่ายพัสดุ 

หลังจากที่ได้ตรวจสอบพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว และพบว่าพัสดุใดหมดความจำเป็น/ใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็จะรายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทำการจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาด/โอน/ แปรสภาพ/ทำลาย) แล้วแต่สภาพของครุภัณฑ์

2.2.5 ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

หลังจากที่ได้จำหน่ายพัสดุไปแล้ว งานพัสดุจะลงบัญชีตัดจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีทันที 

การดำเนินงานของงานพัสดุ

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

- จัดซื้อ-จ้าง ครุภัณฑ์เงินงบประมาณโดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  ใช้วิธีตกลงราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ใช้วิธีสอบราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ใช้วิธีประกวดราคา

- จัดซื้อ-จ้าง ครุภัณฑ์เงินรายได้โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท  ใช้วิธีตกลงราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ใช้วิธีสอบราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 4,000,000 บาท ใช้วิธีประกวดราคา

- ประสานงานภาควิชาฯ/หน่วยงานเพื่อให้จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์/งานจ้าง  เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำประกาศสอบราคา
- จัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
- ตรวจสอบและคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
- กำหนดรหัสครุภัณฑ์
- ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูล MIS (การเงิน 3 มิติ)
- เขียนรหัสครุภัณฑ์

- บันทึกรายงานสถานะการจัดซื้อครุภัณฑ์
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์
- จำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
- ลงทะเบียนตัดจ่ายครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกจากทะเบียน
- นำเงินจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ส่งคลัง
- รายงาน/แผนจัดซื้อ-จ้าง (แบบ มอ.600) ส่งมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
- รายงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งขอ

จัดซื้อวัสดุ

- จัดซื้อวัสดุเงินงบประมาณ โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  ใช้วิธีตกลงราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ใช้วิธีสอบราคา

- จัดซื้อวัสดุเงินรายได้ โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท  ใช้วิธีตกลงราคา

? กรณีการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท  ใช้วิธีสอบราคา

- ทำหนังสือข้อตกลงซื้อขาย-จ้าง
- ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ

- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ

- เบิก-จ่าย วัสดุ ในคลังพัสดุ
- ตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลัง ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานส่งมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
- บริการให้ยืม-รับคืน พัสดุ
- รับวัสดุเข้าคลังพร้อมจัดขึ้นชั้น
- ลงบัญชีวัสดุในในระบบฐานข้อมูล MIS (การเงิน 3 มิติ)

งานจ้างเหมา
- ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ตามใบแจ้งซ่อม
- ติดต่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ทำการซ่อมครุภัณฑ์

- จัดทำใบสั่งจ้าง
- บันทึกสถานะการซ่อมครุภัณฑ์
- งานจ้างเหมาทำความสะอาด

- งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกลับสู่หน้าหลัก