นายภูดิส ฤทธิ์สำเร็จ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


นายนัฐพล อินพหรม
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 

 

 

หน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การระบายน้ำ งานด้านเกษตรชลประทาน วางแผนการปลูกพืช สำรวจ เก็บสถิติผลิตผลด้านการเกษตร ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ควบคุมและวางแผนงานปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการฯ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในครอบครอง และประกาศทางน้ำชลประทาน และจัดเก็บค่าน้ำ เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ ควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของโครงการ วางแผนและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เข้าร่วมประชุม อบรม และร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติภารกิจพิเศษต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายกลับสู่หน้าหลัก