รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการชลประทานเพชรบุรี
ลำดับ
เป้าประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๑
ตัวชี้วัด
ดาวห์โหลด
แบบฟอร์ม
ประจำปี ๒๕๕๗
หน่วยงานที่ดำเนินการ
ต.ค.๕๖
พ.ย.๕๖
ธ.ค.๕๖
ม.ค.๕๗
ก.พ.๕๗
มี.ค.๕๗
เม.ย.๕๗
พ.ค.๕๗
มิ.ย.๕๗
ก.ค.๕๗
ส.ค.๕๗
ก.ย.๕๗
สชป-๑ มีปริมาณเก็บกัก
และพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น

ชป๐๓: จำนวน
แหล่งน้ำเพื่อชุมชน
ที่เพิ่มขึ้น

-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
 
สชป-๒ ทุกโครงการได้
รับน้ำอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม
ชป๐๔: ร้อยละของพื้นที่
บริหารจัดการน้ำ
ในเขตชลประทาน
- ชป.เพชรบุรี
  ฤดูแล้ง ๗,๐๐๐ ไร่
  ฤดูฝน ๒๓,๒๓๑ไร่
สชป-๒ ทุกโครงการได้
รับน้ำอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม
ชป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้
ทั้งภาคอุปโภคและอุตสาหกรรม
ที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
สชป-๓ ความสูญเสียที่ลดลง
อันเนื่องมาจากภัย
อันเกิดจากน้ำ

ชป๐๖: ร้อยละของพื้นที่
ความเสียหายของพื้นที่เศรษฐกิจ
ในเขตชลประทานจากอุทกภัย
และภัยแล้ง

- ชป.เพชรบุรี (๓๓,๒๕๗ ไร่)
สชป-๔ อาคาร
ชลประทาน อยู่สภาพ
พร้อมใช้งาน
ชป๐๗: ร้อยละของอาคาร
ชลประทาน ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
- ชป.เพชรบุรี (๓๗ แห่ง)
สชป-๖ คุณภาพน้ำ
ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ชป๐๙: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำ
และทางชลประทานที่คุณภาพน้ำ
ได้เกณฑ์มาตรฐาน
- ชป.เพชรบุรี (๖ แห่ง)
สชป-๗ การก่อสร้าง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
แล้วเสร็จตามแผนงาน
ชป๑๑.๓: งานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
สชป-๗ การก่อสร้าง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
แล้วเสร็จตามแผนงาน
ชป๑๑.๔: ร้อยละของงาน
การก่อสร้างป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยตามแผน
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
สชป-๗ การก่อสร้างซ่อม
แซมและปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามแผน

ชป๑๒: การซ่อมแซม และปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช
งานป้องกันน้ำเค็มและอาคารบ้านพัก)

-
-
- ชป.เพชรบุรี (๖ รายการ)
  
๑๐
สชป-๙ ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
ชป๑๗: จำนวนครั้งที่
จัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะ
วางโครงการก่อนการก่อสร้าง
และระหว่างก่อสร้าง
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
๑๑
สชป-๙ ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
ชป๑๘: จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ
พื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
พื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี
๑๒
สชป-๑๐ มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ชป๑๙: ร้อยละความถี่
ในการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
- ชป.เพชรบุรี (๒๔ ครั้ง)
เอกสารหลักฐานตามที่แนบ
๑๓
สชป-๑๒ มีผลการศึกษา
วิจัยและการพัฒนาสนับสนุน
การดำเนินงาน
ชป๒๑: การจัดทำโครงการวิจัย
และพัฒนา
-
-
-
-
-
-
-
- ชป.เพชรบุรี

** กรุณาส่งรายงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน **