: กรมชลประทานเป็นองค์กรค์นำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบรูณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก :
ประวัติโครงการ
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำสั่งกรมชลประทาน

แผนการใช้เครื่องสูบน้ำ

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

แผนที่การเดินทาง
 
 
ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบฯ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
- หน่วยธุรการ
- หน่วยพัสดุ
การเงินและบัญชี
 
 
 

 

 

 

วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้าร่องส้านตามพระราชดาริ และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านร่องส้าน และบ้านใหม่ร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

 

ปริมาณน้ำ

กว๊านพะเยา

(% ความจุ)

14 ตุลาคม 59

ปริมาณน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

(% ความจุ)

14 ตุลาคม 59

ปริมาณน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

(% ความจุ)

14 ตุลาคม 59

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดพะเยา

171.90%
100.72%
89.55%
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา"

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 36 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา"

วันที่ 25 มิถุนายน 2556

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นกรรมการเปิดงานพิธี "โครงการสืบชะตาลำน้ำปืม"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว และ เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิด “งานวันเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านดอกบัว” ณ บ้านดอกบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 ตุลาคม 2555

โครงการชลประทานพะเยาได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 16 ตุลาคม 2555

เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยากับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ไปเยี่ยมที่ทำการของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

วันที่ 27 มีนาคม 2555

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 โครงการชลประทานพะเยา จัดการฝึกอบรม ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันที่ 20 มีนาคม 2555

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานพะเยา

ตุลาคม 2554 

กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลผลงานชนะเลิศระดับประเทศ (ถ้วยพระราชทาน) โครงการประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 18 สิงหาคม 2554 

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลงานเพื่อคัดเลือกในระดับประเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น  ตามพระราชดำริ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2554

โครงการชลประทานพะเยาร่วมกับสถาบันปวงผญาพยาว จัดเวทีเสวนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านต๋อมและกลุ่มน้ำกว๊านพะเยา ณ เทศบาลตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการชลประทานพะเยา
200 หมู่ 9 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695


นายนพดล ใจธรรม
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ราคาน้ำมันวันนี้