::: กิจกรรม ข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2 :::
 
 
 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์      

วันที่ 26 กรกฏาคม 2554

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายวัชระ์ ลิ้มวิเศษศิลป์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดการประชุมการประชุมวางแผนบริหารน้ำของตำบลป่าซางเพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าซาง ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

   

วันที่ 21 มิถุนายน 2554

ข้าราชการเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา จ.พะเยา พร้อมด้วยกลุ่มบริหารการใช้น้ำในเขตพื้นที่โครงการจำนวน 30 คน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   

นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานพะเยา กล่าวชี้แจงถึงรายละเอียด และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสันป่าถ่อน

   

วันที่ 14 มิถุนายน 2554

นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานพะเยา จัดการประชุมการวางแผนส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2554

 

   

วันที่ 13 มิถุนายน 2554

โครงการชลประทานพะเยา จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 109 ปี กรมชลประทาน โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

   
นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกันจัดงาน สืบชะตาลำน้ำปืม สายน้ำแห่งชีวิต ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ราษฎรและเยาวชนในพื้นที่ รู้จักคุณค่าของแหล่งน้ำ    

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้รับมอบไปรษณียบัตรจาก นายสิทธิ์ หอมนาน กำนัน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

   
นายเดชา  สุทธกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพะเยา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้า ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน เนื่องจากสภาพปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนได้เกิดการทับถมของตะกอนดินขึ้น ทำให้อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความตื้นเขิน    

วันที่ 24 พฤษภาคม 2554

คุณมณีภัทร เพชรคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มาให้ความรู้เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการแผนยุทธศาสตร์ และกรอบการประเมินตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของสำนักชลประทานที่ 2 ประจำปี 2554

   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2554

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ  นายช่างชลประทานอาวุโส  กล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคานจากนั้น จึงได้เดินทางพร้อมคณะเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคาน

   
   
นายภานุพันธ์ อาจสาลี หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 2 สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อประกอบการออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ
   
เหล่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานโครงการชลประทานพะเยาร่วมกันรดน้ำดำหัว นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ ผอ.คป.พะเยา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2554
   

วันที่ 21 เมษายน 2554

นายสิรวิชณ์ ก่ออิฐ ผอ.คป.พะเยา พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2554 ณ บริเวณบ้านรับรอง สำนักชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

   
นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมชลประทาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยาได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุน ทรัพย์ในการก่อสร้างสร้างพระมหาเจดีย์และวิหารหลวงพ่อทันใจ ณ พุทธสถานมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา    

วันที่ 30 มีนาคม 2554

โครงการชลประทานพะเยาและโครงการก่อสร้าง2/02ร่วมกับ กลุ่มงานวางโครงการ 1 สำนักบริหารโครงการ นำที่ปรึกษาดูพื้นที่เบื้องต้น

   
นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 กล่าวรายงานระบบการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม และรายงานความเป็นมาตลอดจนถึงความก้าวหน้า การก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
   

วันที่ 23 มีนาคม 2554

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 โครงการชลประทานพะเยา จัดการฝึกอบรม ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

   
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเจริญ และผู้นำชุมชน, ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ และี่ที่ไ้ด้รับผลกระทบ ในโครงการระบบระบายน้ำประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ (ร่องขาบ) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ ได้ร่วมกันจัดทำประชาคม เพื่อขอความเห็นชอบโครงการฯ    
คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานออกแบบระบบชลประทาน 2 ตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบ โครงการระบบระบายน้ำประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ และปรับปรุงระบบส่งน้ำทุ่งติ๊ด    
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายกันจะณา นนท์เกษม นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการก่อสร้าง 2 ได้ร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา    
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายกันจะณา นนท์เกษม นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการก่อสร้าง 2 ได้ร่วมประเมินติดตามผล และการใช้ประโยชน์ โครงการก่อสร้าง ฝายทุ่งกอก บ้านกอก ม.11 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา    
 
 

Thailand Web Stat  สงวนลิขสิทธิ์  2554  โครงการชลประทานพะเยา
200 หมู่ 9 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695