เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84  พรรษา   5 ธันวาคม 2554  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน  กปร.) ร่วมกับ กรมชลประทาน  กำหนดให้มีการประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือพสกนิกรให้มีปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ  ตลอดจนเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำอื่นๆ นำไปปฏิบัติ  อย่างเป็นรูปธรรม

               โครงการชลประทานพะเยา  ได้พิจารณาเสนอ  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น  ตามพระราชดำริ  เข้าร่วมการประกวดผลงานการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามแนวพระราชดำริ  ครั้งที่ 2  และจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ได้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น  เป็นผลงานชนะเลิศในระดับภาคเหนือ     และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน  ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลงานเพื่อคัดเลือกในระดับประเทศ