นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 ออกตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานพะเยา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 ยังได้ตรวจงานภาคสนามในเขตโครงการชลประทานพะเยาอีกด้วย