เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4 โครงการชลประทานพะเยา จัดการฝึกอบรม ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ตามแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ และพัฒนาองค์กร ผู้ใช้น้ำชลปะทาน ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีตัวแทนกลุ่มนักเรียน จากเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายงานชลประทาน สามารถเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความสำคัญ และประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทาน สู่ชุมชนต่อไป อีกทั้งเป็นผู้มีวิจารณญาณในการพิจารณาถึงเหตุผล และความเหมาะสมของการพัฒนาการชลประทาน ในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย

 

 

ดูภาพทั้งหมด

>>>>file1<<<<

>>>>file2<<<<

>>>>file3<<<<

>>>>file4<<<<

>>>>file5<<<<

>>>>file6<<<<

>>>>file7<<<<

>>>>file8<<<<

>>>>file9<<<<

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

โทร 0-5441-3694 แฟกซ์ 0-5441-3695