วันที่ 27 กรกฏาคม 2554 โครงการชลประทานพะเยาร่วมกับสถาบันปวงผญาพยาว จัดเวทีเสวนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านต๋อมและกลุ่มน้ำกว๊านพะเยา ณ เทศบาลตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผู้นำชุมชน 18 หมู่บ้าน , ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร , ตัวแทนเทศบาลตำบลต๋อมและส่วนราชการ , เอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ