รายนามผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
นายทวีชัย  พิชญกุล หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
นายสมบรูณ์  สารมนู หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
นายชูชาติ  วิญญาภาพ หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
นายสมเกียรติ  เธียรธัญญกิจ หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
ว่าที่ ร.ต.ไวยวิทย์  จิวรานันตกุล หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
นายธนันท์  บุญโฉม หัวหน้าโครงการชลประทานพะเยา
นายปรีชา  ศิริธร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา   ๘ ก.ค.๔๖ - ๓๐ ก.ย.๕๒
นายสิรวิชณ์  ก่ออิฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ๑๙ พ.ย.๕๒ - ๒๗ พ.ค.๕๖
นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ๒๗ พ.ค.๕๖ - ปัจจุบัน

กลับหน้าหลัก