บุคลากรโครงการชลประทานพะเยา
   
         
   
   
   
นายนพดล ใจธรรม
   
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
   
         

นายปาโมกข์ ปิงเมือง

นายอนันต์ แสงสุวรรณ์

นางสาวนุชนารถ สืบศรี

นายสายัณห์ ลังกาพินธุ์

รอการแต่งตั้ง 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

         

นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์

นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์

นายเดชา สุทธกุล

รอการแต่งตั้ง

นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
         

นางพรรณนี เล็กละมัย

นายภานุกร ช่วยค้ำชู

 

นางสุวรรณา หมอเก่ง

นางสาวนิศารัตน์ เงินเย็น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

<<<<กลับหน้าหลัก>>>>>