แผนการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/2554

 

โครงการชลประทานพะเยา

200 หมู่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทรศัพท์ 0-5441-3694 โทรสาร 0-5441-3695