นายปาโมกข์ ปิงเมือง
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 
 
 
นายภานุกร  ช่วยค้ำชู
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 นายบุญช่วย เหมยเมืองแก้ว
พนักงานชลประทาน บ2
น.ส.ภรณ์ชนก มากปรางค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.มลิวัลย์ ไชยเรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

  

 

นายกฤชตินันท์ ศรีสวัสด์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

  

 


   
หน้าที่ความรับผิดชอบ

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรมการวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดําริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ สํารวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทํารายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อจัดทํารายงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสํานักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556

กลับหน้าหลัก