นางสาวนุชนารถ  สืบศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางประทุมพร  เกลี้ยกล่อม
พนักงานพัสดุ ส3
นางอนงค์วดี  เจริญสุข
พนักงานพิมพ์ 1
นางสาวยุพา  ไชยทนุ
พนักงานทั่วไป บ1
 
 

 

 
 
นางสุภาวดี ฉากประดู่
นักจัดการงานทั่วไปุปฏิบัติการ
 
นายสุรสิทธิ์ ไชยสมบัติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
 

 

 
 
นายอำนาจ คำแสนเดช
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
 
 

 

 
 
นางสาวสโรชา ชูบาล
พนักงานทั่วไป บ1