นายอนันต์  แสงสุวรรณ์
  นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 
 
 
 
 นายเจริญศิลป์  เยสุวรรณ
พนักงานชลประทาน บ2
 
 
 นางนงเยาว์   เยสุวรรณ
นักจัดการทั่วไป
ปฏิบัติการ
 

..
...

 

  

 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำการส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดําเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช สํารวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการ และดําเนินการจัดตั้งกลุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คําแนะนําแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556

กลับหน้าหลัก