นายสายัณห์  ลังกาพินธุ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

 
 
 
นายมนต์ชัย  ยาสมุทร
ช่างไฟฟ้าชั้น 3
 นายสมชาติ  อินต๊ะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
นายองอาจ จี๋คำวัน
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วหลวง
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
 นายณรงค์พล เกวียนคำ
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
 นายเอกลักษณ์ ใจจุมปา
พนักงานขับรถยนต์ ส.1