รอการแต่งตั้ง

 

 

 

นายจำรัส  ดวงใจธรรม
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 

นายคะนอง  คำรังษี
ช่างฝีมือสนามชั้น 3

     
 

 นายบุญชัย  ดวงแก้ว
ช่างฝีมือสนามชั้น 1

 

 

 

 นายนพดล  ศรีวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์
 
 

 
นายสายัณห์ ปิยะเลิศ
พนักงานทั่วไป บ1