นายอภิชาติ  สิงห์รีวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้างานธุรการ
 
 

 

 

 
 
นางพรรณนี   เล็กละมัย
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
 
 

 

 

 
นางมลิวรรณ ปงลังกา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 นางรัตนา  ขัติยะวงศ์
ธุรการ
 

 

 

 
นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์
พนักงานทั่วไป บ1
 
 

 

 

 
นางแววตา  ทองไสย์
พนักงานทั่วไป บ1
 
นางกัลยารัตน์  ใจจุมปา
พนักงานทั่วไป บ1