ประวัติโครงการชลประทานพะเยา

 

โครงการชลประทานพะเยาได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาการชลประทานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีที่ทำการอย่างถาวร โดยเช่าสถานที่เป็นสถานที่ทำการชั่วคราวอยู่ ณ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จนกระทั่งใน ปี พ.ศ.2525 โครงการชลประทานพะเยา ได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา อยู่ ณ บ้านสันจกปก เลขที่ 200 หมู่ที่ 9 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และได้ดำเนินการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพะเยามาอย่างต่อเนื่อง และมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในระดับอำเภอออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ และอำเภอเมือง

- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ กิ่งอำเภอภูกามยาว และอำเภอเมือง (ตำบลแม่กาและตำบลจำป่าหวาย)

- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอปง อำเภอจุน และอำเภอเชียงม่วน

- ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ และกิ่งอำเภอภูซาง

ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบสำหรับโครงการขนาดกลาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็กที่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะ mmรวมทั้งสิ้น 59 โครงการ พื้นที่การเกษตรฤดูฝน 218,221ไร่ ฤดูแล้ง 47,894ไร่


กลับหน้าหลัก