สถิติปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

(รายเดือน)

โครงการชลประทานพะเยา

ปี พ.ศ.2554

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ.2556

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ.2558