กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม

Image

ณ ห้องประชุม 113 ปี โครงการชลประทานแพร่

Date: 28 เมษายน 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นางดวงใจ กมลอนุวงศ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรและการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ณ ห้องประชุม 113 ปี โครงการชลประทานแพร่

Image Image
Image Image
Image Image