ประชุมทบทวนโครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณา การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560)

Image

ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

Date: 2 พฤษภาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมทบทวนโครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณา การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์) โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

Image Image
Image Image
Image Image