ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 21

Image

ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

Date: 2 พฤษภาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 16 เป็นประธานการประชุม

Image Image
Image Image