ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Image

ณ บ้านกำนัน ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

Date: 8 พฤษภาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ มอบหมายให้นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุดใจ เพ็งใจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ มอบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม และป้าย "โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง 70,000 ราย" สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานการโครงการฯ ณ บ้านพักนายสุคนธ์ ศรีจะตะ กำนันตำบลแม่ทราบ บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมมอบป้ายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 70,000 ราย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image