ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Image

ณ ศาลาประชาคม ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Date: 15 พฤษภาคม 2560 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันที่ 15 พ.ค. 2560 นายธวัช ชัยประสพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายเทพพยุง วงศ์สูง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่โครงการฯ พร้อมด้วยคณะ 5 ประสาน ขับเคลื่อนโครงการ"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" การออกตรวจเยี่ยมเยีอนเกษตรผู้ร่วมโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 37 ราย แยกเป็นพร้อมมาก - ราย พร้อมปานกลาง 23 ราย พร้อม 14 ราย ซึ่งช่วงเดือน พค.เป็นการตรวจเยี่ยม เกษตรกรพร้อมปานกลาง โครงการชลประทานแพร่ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมแล้ว 10 ราย วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยือนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 13 ราย ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้
    - ภาครัฐ โครงการชลประทานแพร่ และตรวจบัญชีสหกรณ์
    - ภาคเอกชน ตัวแทนบริษัท เบทาโกร จำกัด
    - เกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ในการนี้ได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตเพิ่มเติม ไก่พันธ์ไข่ พันธ์ปลาตะเพียน ปลานิล และกล้าต้นกล้วยน้ำว้า และได้ลงพืั้นที่เยี่ยมเยีอนเกษตรกรรายแปลง

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image