ฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์บานระบายพับได้แบบถุงยาง

Image

ณ อ่างเก็บน้ำแม่มาน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Date: 3 เมษายน 2561 Posted by: โครงการชลประทานแพร่

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายเทพพยุง วงศ์สูง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานแพร่ นายสอน ทองนิล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายชูแพ ชูชื่น หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ นายอำนาจ ถี่ถ้วน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 4 นายอดิศักดิ์ บุญเพียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์บานระบายพับได้แบบถุงยาง และระบบควบคุมอัตโนมัติสั่งการระยะไกลควบคุมระบายพับได้ จากเจ้าหน้าที่ บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการใช้งานได้จริง ณ อาคารควบคุมบานระบายแบบพับได้บริเวณทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำแม่มาน อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image